Provozní řád

Provozní řád

Provozní řád je zpracován dle požadavků § 6 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Popis zařízení:

Bazén včetně souvisejících prostor je umístěn v samostatné části rodinného domu. Provoz je oddělen od provozu soukromé části domu. Ze vstupní chodby, kde je možnost odložení svrchního oděvu a obuvi, je vstup do šatny se 2 převlékacími kabinami. Ze šatny je přístupná sprcha a WC. K dispozici je přebalovací pult a podložky pro převlékání dětí. Součástí zařízení je herna ( odpočinková místnost ).

Vlastní bazén má rozměry 3,50 x 6,50 x 1,30m a je vybaven automatickou úpravou vody na bázi recirkulace. Hladina vody je na úrovni podlahy bazénové haly, výměnný systém kombinuje odběr vody ze dna s přelivným hladinovým žlábkem. Přívod vody je řešen dnovými tryskami. Zdrojem vody je veřejný vodovod.

Recirkulační zařízení zajistí výměnu celého objemu bazénu max. za 2 hodiny, doplňková voda je do systému dopouštěna automaticky pomocí hladinového čidla v akumulační jímce. Před vstupem do bazénu je osazen kohout pro vzorkování plnicí vody. Desinfekce je zajištěna UV zářením a doplňkově chlornanem sodným.

Technologie je navržena na následující parametry:
Teplota vody: 30°C
Teplota vzduchu: 32°C
Volný chlor: 0,2 – 0,4mg/l

Bazénová hala a přilehlé provozní místnosti jsou vybaveny VZT. V technické místnosti je k dispozici výlevka s přívodem teplé a studené vody, zde bude zajištěno i mytí, sušení a skladování hracích pomůcek.

Hračky a pomůcky:

Budou používány hračky a pomůcky bez vyjímatelných částí, ve kterých nesmí docházet k zadržování vody. Pomůcky jsou snadno čistitelné a dezinfikovatelné. Po použití se umyjí, vydesinfikují, opláchnou pitnou vodou a uloží na vyhrazeném suchém místě v technické místnosti.

Požadavky na děti:

Výuky se mohou účastnit pouze děti zdravé. Každé musí mít vlastní plavky s přiléhající gumou.

Kapacita zařízení:

Zařízení je určeno pro kojence a batolata od 6 měsíců do 3 let. Ve skupině bude maximálně 4 dětí vždy s doprovodem 1 dospělé osoby.

Úklid:

Úklid bude prováděn vždy před zahájením výukových hodin pro kojence a batolata za použití čisticích a desinfekčních prostředků. Budou používány výhradně prostředky, vhodné pro použití na zdravotnických pracovištích pro kojence a batolata (např. DESAM OX, INCIDIN EXTRA, SANITASE). Desinfekční prostředky musí mít minimálně baktericidní a virucidní účinek a 1x měsíčně budou střídány prostředky s různými aktivními účinnými látkami. Při aplikaci budou důsledně dodržovány postupy, koncentrace a expoziční doba, určené pro konkrétní prostředek výrobcem.

Požadavky na kvalitu vody:

Před zahájením provozu bude recirkulací zajištěna alespoň 1x výměna objemu bazénu, v době provozu bude recirkulační zařízení v provozu nepřetržitě. Bude doplňována voda v objemu 45 l/os/den.
Při viditelném znečištění vody ( stolice, zvratky ) bude okamžitě přerušen provoz do odstranění závady. Voda bude vypuštěna, bude provedena mechanická očista , dezinfekce a vypláchnutí čistou vodou před novým napuštěním.

Kvalita vody bude splňovat požadavky přílohy č. 8 vyhlášky – požadavky na mikrobiologické a fyzikálně – chemické ukazatele jakosti vody v umělých koupalištích:

Popis Upravená voda Bazén
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml 0 KTJ/100 ml
Počet kolonií při 36 °C 20/ 1ml 100/ 1 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/100 ml 0/100 ml
Staphylococcus aureus 0/100 ml 0/100 ml
Legionella 10/100 ml
Průhlednost nerušený průhled na dno
Zákal 0,5 ZF
TOC do 5,0 mg/l 2,5 mg/l nad koncentraci v plnicí vodě
Dusičnany 20 mg/l nad koncentraci v plnicí vodě
Chlor volný 0,2 – 0,4 mg/l pro kojence a batolata co nejnižší
Chlor vázaný 0,3 mg/l
Ozon ≤0,05 mg/l ≤0,05 mg/l
Redox potenciál: pH 6,5 – 7,3 ≥ 750 mV ≥ 700 mV
Redox potenciál: pH 7,3 – 7,6 ≥ 770 mV ≥ 720 mV

V případě překročení nejvyšší mezní hodnoty na kterémkoliv odběrovém místě nebo mezní hodnoty na všech odběrových místech je nutno okamžitě vyšetřit příčinu a přijmout opatření k nápravě. Do doby odstranění závad nelze provozovat koupání.

Kontrola kvality vody:

Dle přílohy č. 9 vyhlášky

Kontrola kvality vody
Chlor volný, chlor vázaný 1 hodinu před zahájením provozu, každou 4. hodinu
Redox potenciál každou 4. hodinu
Teplota vody 3x denně
Průhlednost průběžně, minimálně 3x denně
pH 1x denně
Zákal 1x/ 14 dnů
Dusičnany 1x / 14 dnů
TOC 1x/ 14 dnů
Ozon 1x/ měsíc
Mikrobiologické ukazatele ( E. coli, Pseudomonas, počty kolonií při 36 °C ) 1x/ 14 dnů
Legionella 1x/ měsíc
Staphylococcus aureus 1x/ měsíc

Pozn: Technologie zajišťuje automatické sledování chloru volného i vázaného, teploty vody, pH a redox potenciálu

Odběr vzorků bude prováděn za provozu minimálně 1 hodinu po zahájení provozu, v případě výukové hodiny kratší než 1 hodina, před jejím ukončením. Laboratorní vyšetření vody bude zajištěno u akreditované (autorizované) laboratoře, která zajistí zasílání výsledků kontrol v elektronické podobě do systému PiVo. Výsledky kontrol prováděných provozovatelem jsou zaznamenávány do provozního deníku (chlor volný, chlor vázaný, redox potenciál, teplota vody, teplota vzduchu). Pro měření chloru a redox potenciálu se používá přístroj od firmy Hannah instruments Dle doporučení výrobce (dodavatele) bude zajištěno pravidelné ověřování funkčnosti přístroje (kalibrace).

Lékárnička:

K dispozici bude lékárnička vybavená k ošetření drobných poranění

Důležitá telefonní spojení:

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Krajská hygienická stanice, ÚP Mělník 315 617 051

Během provozu je provozní řád vyvěšen na viditelném místě.

Zpracovala: MUDr. Magdalena Wantochová
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Regionální pracoviště Praha
Pracoviště Kladno, F. Kloze 2316, PSČ 272 01, tel. 312 292 131